ผลานิสงฆ์ของการสักการะบูชา

องค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

 

พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า

          "ดูก่อน กวนซีอิมมหาโพธิสัตว์ ท่านผู้เป็นนาวาธรรมแห่งเมตตา เวไนยสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่าผู้ใดที่เอ่ยนามของท่าน (นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก) ด้วยใจศรัทธา เขาผู้นั้นย่อมหลุดจากทุกข์ทั้งปวง"

1. สาธุชนผู้ใจบุญ ผู้ใดสามารถสวดมนต์ภาวนาพระนามของพระโพธิสัตว์กวนอิม (นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก) วันละ 1,000 จบ ทุกวันมิได้ขาด เมื่อนั้นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ก็จะทรงบัญชาให้เทพเทวา พระภูมิเจ้าที่มาคอยปกป้องดูแลบุคคลผู้นั้น เพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และท้ายที่สุดเขาจะได้รับการปกป้องแผ่พระหัตถ์ประสิทธิ์ประสาทพรอันถือเป็นนิมิตหมายแห่งสิริมงคลสูงสุดว่า ท่านอยู่ในความคุ้มครองของพระองค์ต่อไป ในอนาคตกาลบุคคลผู้นั้นจะสามารถสำเร็จมรรคผลอย่างแน่นอน

2. สาธุชนผู้ใดตั้งใจสวดมนต์บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นประจำทุกเช้าค่ำ พร้อมกับจัดน้ำสะอาด 1 ถ้วยถวายไว้ ณ เบื้องหน้าพระรูปหรือองค์สมติของพระองค์ท่านเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืน ในวันรุ่งขึ้นหลังจากสวดมนต์บูชาเสร็จแล้ว จึงอาราธนานำน้ำมาดื่มด้วยจิตศรัทธา และอธิษฐานจิตตั้งปณิธานว่า หลังจากดื่มน้ำแล้วจะดำรงตนอยู่ในเบญจศีล หากสามารถปฏิบัติแบบนี้ด้วยจิตศรัทธามั่นคงแล้ว พระองค์จะประพรมน้ำทิพย์ระสิทธิ์ประสาทพรน้ำนั้นให้กลายเป็นน้ำทิพย์ เพื่อขจัดสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้สูญสลายไป

3. บุคคลใดที่ชีวิตไม่มีความสุขประสบแต่เรื่องทุกข์ร้อนใจเป็นอาจิณ กินอยู่อย่างแร้นแค้น ร่างกายมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แม้ยามหลับก็ฝันเห็นแต่สิ่งเลวร้ายเป็นประจำ หากบุคคลเหล่านั้นท่องพระนามของพระโพธิสัตว์กวนอิม (นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก) เป็นประจำทุกเช้าค่ำมิได้ขาด สิ่งอัปมงคลทั้งหลายในชีวิตก็จะค่อย ๆ มลายหายไปในยามหลับก็จะนิมิตฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม และต่อไปบุคคลนั้นก็จะพบกับความสุข แคล้วคลาดจากอุทกภัย อัคคีภัย โจรผู้ร้ายและอื่น ๆ อีกสุดจะพรรณนา

Comment

Comment:

Tweet

นโม มหาการุณิกายะ อวโลกิเตศวรายะ โพธิสัตวายะ

#1 By +44444 (223.205.18.209) on 2011-09-17 19:49