คำเตือน : ข้อมูลต่อไปนี้ มีลิขสิทธิ์โดย  PuRuShA_RiShI
ซึ่งนำลงไว้เป็นความรู้ในกระดานสนทนามหายาน

ของ http://www.mahathep.com และเว็บเครือข่าย เท่านั้น
บทความนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ,2009, 07:50:46 AM

***********************************

พระอาทิพุทธะ แบบนิกายวัชรยาน

นิกายวัชรยาน หรือ มหายานพิเศษ
Vajrayana - 金剛乘, 密宗 - बज्रयान
ภาษาญี่ปุ่น : 金剛乗, 密教 / ภาษาเกาหลี : 진언, 眞言, 真言

          นิกายวัชรยาน หรือ มหายานพิเศษนี้ เป็นพุทธศาสนามหายานนิกายหนึ่งในแบบลัทธิตันตระ ซึ่งแพร่หลายอยู่ในประเทศอินเดีย (ในรัฐชัมมู, รัฐกัษมีร์, รัฐสิกขิม), เนปาล, ภูฏาน, ทิเบต, ปากีสถาน และ มองโกเลีย
  
          โดยนิกายวัชรยานนั้นจะแบ่งออกเป็นนิกายย่อยๆ ออกไปอีก 4 นิกายใหญ่ คือ
          1. นิกายณยิงมาปะ หรือ นิกายหมวกแดง ซึ่งมีท่านคุรุ ปัทมสมภพ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยนิกายนี้ถือกันว่าเป็นต้นนิกายพุทธศาสนาในทิเบตด้วย
          2. นิกายคากิว หรือ นิกายผ้าขาว ผู้ก่อตั้ง คือ ท่านมาร์ปะ ผู้สืบสายคำสอนมาจากท่านนาโรปะนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหาวิหารนาลันทา
          3. นิกายสักกยะ หรือ นิกายสักเจีย ผู้ก่อตั้ง คือผู้สืบเชื้อสายขุนนางเก่าแห่งตระกูล คอน คอนโซก เกียวโป
          4. นิกายกาดัม และ นิกายเกลูปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง โดยจุดเริ่มของทั้ง 2 นิกายนี้มาจากผู้ก่อตั้งคนเดียวกัน คือ ท่านอติษะ และศิษย์ของท่านชื่อ ท่านดอมทอนปะ และนิกายนี้ยังเป็นนิกายในสังกัดขององค์ทะไลลามะอีกด้วย

พระพุทธเจ้าในแบบวัชรยาน

          พระพุทธเจ้าในของแบบนิกายวัชรยานนั้นมีมากมายหลายพระองค์ เฉกเช่นเดียวกับนิกายเถรวาทของเรา ที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นมีมากมาย แต่พระนามและประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้น ก็จะแตกต่างกันไปบ้างตามคติความเชื่อของแต่ละฝ่าย

          โดยฝ่ายนิกายวัชรยานนั้นมีคติความเชื่อว่า มีพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่เป็นองค์แรก เรียกว่า "พระอาทิพุทธะ หรือ พระสยัมภูพุทธเจ้า" ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับการก่อกำเนิดของโลก ทรงเป็นชั่วนิรันดร์และทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งในโลก อีกทั้งยังทรงเป็นปฐมกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ปรากฏในโลกนี้ในเวลาต่อมาด้วย ซึ่งตรงจุดนี้ฝ่ายเถรวาทของเราจะไม่มีปรากฏ

          ส่วนการนับถือเอาพระอาทิพุทธะเป็นองค์ปฐมพุทธเจ้า นั้นเริ่มปรากฏครั้งแรกในประเทศเนปาล โดยพุทธศาสนานิกายไอศวาริก ที่เชื่อว่าพระอาทิพุทธะนั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาพร้อมกับการอุบัติของโลก คือ เมื่อโลกปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้น พระอาทิพุทธะก็ทรงปรากฏพระวรกายขึ้นเช่นกัน ในท่ามกลางแสงสว่าง โดยไม่อาจหยั่งรู้เบื้องต้น และเบื้องปลายของพระองค์ได้

           รูปลักษณะของพระอาทิพุทธะนั้นจะมี พระวรกายสีน้ำเงิน มักอยู่ในท่าบำเพ็ญทุกรกิริยาบ้าง ในปางสมาธิมุทราบ้าง ส่วนใหญ่จะไม่ทรงศิราภรณ์

          พระอาทิพุทธะนั้นจะทรงประทับอยู่บนพรหมโลก ชั้นที่ 13 เรียกว่า “อกนิษฐภูวนะ หรือ อกนิษฐพรหม” ซึ่งพระอาทิพุทธะนี้จะทรงมีพระนามต่างๆ อีกมากมาย ขึ้นกับแต่ละนิกายว่าจะเรียกกันว่าเช่นไร อาทิเช่น นิกายไอศวาริก เรียกว่า “อิศวร” และ นิกายสวาภาวิก เรียกว่า “สวาภาวะ”

          ส่วนในเนปาลและทิเบตนั้น มักจะเรียกพระนามของพระองค์ว่า “โยคัมพร” โดยสร้างเป็นรูปในลักษณะปางบำเพ็ญทุกรกิริยา มีศักติ คือ ฌาเนศวร (การเพ่งอารมณ์อันแน่วแน่และยิ่งใหญ่ไพศาล)

          โดยพระอาทิพุทธเจ้านั้น จะทรงปรากฏในรูป ธรรมกาย อันหมายถึง กายแท้จริงอันเป็นสภาวธรรม ในฐานะเป็นสภาพสูงสุด หลักแห่งความรู้ ความกรุณา และความสมบูรณ์ แล้วพระองค์ก็ทรงแบ่งภาคออกมาเป็นพระพุทธเจ้าในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย โดยแบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็นอีก 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

          - ในรูปสัมโภคกาย หมายถึง กายแห่งความบันเทิง มีลักษณะเป็นทิพยภาวะรุ่งเรืองแผ่ซ่านทั่วไป ซึ่งพระวรกายของพระพุทธเจ้าในรูปสัมโภคกายนั้น จะสำแดงปรากฏพระองค์ให้เห็นเฉพาะในหมู่ของ พระโพธิสัตว์ พระมหาสัตว์ (โพธิสตฺตฺว) เท่านั้น

          - ในรูปนิรมาณกาย หมายถึง กายที่เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสังขารในฐานะที่เป็นมนุษย์ ดังเช่น พระศรีศากยมุนีของเราที่ทรงมาปรากฏบนโลกเฉกเช่นปถุชนทั่วไป แล้วทรงตรัสรู้สั่งสอนธรรมแก่สาวกของพระองค์ และทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา นั่นเอง          พระอาทิพุทธเจ้าผู้ทรงปรากฏอยู่ในรูปธรรมกายอันเป็นทิพย์นั้น ได้ทรงแบ่งภาคอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าในรูปสัมโภคกายอีกหลายพระองค์ โดยลงมาเป็น พระธยานิพุทธะ หรือ พระฌานิพุทธะ หรือ พระชินพุทธะ แล้วต่อมาพระธยานิพุทธก็ทรงได้สำเร็จบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจฌานแห่งพระอาทิพุทธะ 
         
          แต่พระธยานิพุทธะนั้นพระองค์ไม่ได้ลงมาสร้างพระบารมีเหมือนกับพระมานุสสพุทธะ (พระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ในรูปนิรมาณกาย) โดยจะทรงดำรงพระองค์อยู่ในสภาวะแห่งสัมโภคกาย มีเพียงแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะทรงเห็นพระองค์ได้

          พระธยานิพุทธเจ้า หรือ พระฌานิพุทธเจ้า ตามแบบนิกายวัชรยานของเนปาลและทิเบตนั้น จะมีด้วยกัน 5 พระองค์ที่สำคัญดังนี้

 

Comment

Comment:

Tweet